A Magyar Fényreklámgyártók Szövetségének Etikai Kódexe

Preambulum

A Magyar Fényreklámgyártók Szövetséget (a továbbiakban: Szövetség) a Fővárosi Bíróság ………. számú határozatával 2015. április…… vette nyilvántartásba.

A Szövetség Alapszabálya a szervezet elsődleges céljaként jelölte meg a világító és nem világító reklámokat  gyártó szakma képviselőinek egymáshoz közelebb hozását, szakmai színvonalának fejlesztését Magyarországon, valamint térnyerésének segítését Európában, hogy idővel egyre több magyar gyártású, igényes kivitelű, magas műszaki színvonalú, a vizuális kultúrát magas szinten képviselő, tehát dizájn szempontból értékelhető termék (reklámfelirat/világító tábla) készülhessen úgy a magyar, mind európai piacokra, amelyek nagyobb hatásfokkal érik el a célközönséget , előállításukat, működtetésüket tekintve környezet kímélőek, takarékosak, tartósak, fenntarthatóak.

E feladatok végrehajtásához a Szövetség alapvető etikai értékeket fogalmaz meg és fórumot teremt az alapelvek sérelmének tárgyalásos úton történő megvitatása és helyreállítása érdekében.

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy tagjai a tisztességes üzleti magatartás szabályainak megfogalmazásával, elfogadásával és betartásával alakítsák a hazai reklámeszköz gyártás piacát, végső soron az ágazat minden szereplőjére kiterjedő módon befolyásolják annak jelenét és jövőjét.

Személyi és területi hatály

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a Szövetség minden tagjára. Az Etikai Kódex rendelkezései egyaránt érvényesek a Magyarországon és külföldön folytatott üzleti tevékenységre.

Alapelvek

A tagok elfogadják és tiszteletben tartják az Európai Unió alapelveit, kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a verseny szabadsága és tisztasága alapelvének.

A tagok elfogadják és támogatják a jogszerű üzleti magatartás követését, a jogszabályok betartását.

A Szövetség ülései, találkozói és működése politikai és ideológiai vitáktól mentes és pártatlan.

A tagok üzleti tevékenységük során fokozott figyelmet fordítanak az írott és íratlan szakmai-műszaki szabályok és standardok alkalmazására és fejlesztésére.

A tagok felelős piaci magatartást tanúsítanak üzleti kapcsolataik során versenytársaik, beszállító partnereik és megrendelőik irányában mindenkor érvényesítik jelen Kódexben megfogalmazott szabályokat és elvárásokat. A tagok tevékenységük során törekszenek az egyéni és partneri vagy ágazati érdekek összehangolására. Tartózkodnak minden olyan magatartásról, amely a másik fél érdekeinek sérelmével jár vagy veszélyeztetheti az ágazat közép- és hosszú távú jövőjét.

A Kódex rendelkezéseit a tagok nemcsak annak betűje, de szellemisége szerint is betartják.

Verseny tisztasága és szabadsága

Csak az az ágazat képes fenntartható módon fejlődni, amely elismeri és támogatja a piaci szereplők közötti tisztességes versenyt. Bármilyen monopólium vagy erre irányuló törekvés torzítja a verseny szabadságának és tisztaságának alapelvét. Jelen alapelv megvalósulása érdekében a tagok kijelentik, hogy üzleti tevékenységük során betartják a tisztességes verseny írott és íratlan szabályait.

Jogkövető magatartás

Magyarországon minden vállalkozás kötelezettsége a jogszabályok betartása. A jogkövető magatartás alól nem mentesít sem a jogszabályok nem ismerete, sem üzleti érdek. A jogszabályok megsértése nemcsak állami érdeksérelmet jelent, hanem a jogkövető piaci szereplők hátrányos helyzetbe hozásával a verseny tisztaságát és a reklámeszköz gyártás megítélését is veszélyezteti.

A tagok a fentiekre tekintettel vállalják, hogy

 • belső, szervezeti rendelkezéseik és utasításaik megfelelnek a jogszabályok szövegének és szellemiségének,
 • messzemenően betartják a dolgozók alkalmazásával összefüggő jogszabályokat.
 • gondoskodnak róla, hogy minden munkavállalójuk hatályos jogszabálynak megfelelő bérezésben részesüljenek,
 • biztosítják az egészséges munkavégzéshez szükséges munkahelyi körülményeket, betartják a munkavédelmi előírásokat,
 • gondoskodnak a jogszabályokban előírt munkavállalói érdekvédelem biztosításáról. Tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a dolgozói érdekérvényesítés közvetlen vagy közvetett korlátozását, illetve kizárását célozza.
 • pénzügyi tevékenységük során messzemenően jogkövető magatartást folytatnak. Az üzleti morál súlyos sérelmének számít minden olyan döntés, amelynek következtében a cég fennálló tartozásainak rendezése – vagy a rendezésre törekvés – nélkül fejezi be tevékenységét. Majd a megszűntetett cég azonos vagy ahhoz hasonló tulajdonosi köre új cégnév alatt, de azonos tevékenység folytatását határozza el.

Szakmai-műszaki szabályok

A versenyképesség meghatározó eleme a piaci szereplők által felhalmozott tudás, az alkalmazott technológia és technika fejlettségi szintje. További fontos tényező a szakmai standardok betartása és folyamatos fejlesztése.

A fentiek érvényesítése érdekében a Szövetség és a tagjai mindent elkövetnek, hogy csak olyan vállalkozások vegyenek részt a reklámeszköz gyártás üzleti világában, amelyek rendelkeznek a magas színvonalú termékek előállításához vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges szellemi és technikai felkészültséggel. Az ágazatot súlyosan sértik az olyan vállalkozások, amelyek nem képesek ezen feltételeknek megfelelni. Önmagában a tevékenységet folytató cég hivatalos nyilvántartásba vétele nem jelenti a feltételeknek való megfelelést.

A Szövetség kiemelt feladatának tekinti az üzleti partnerek képzését, folyamatos tájékoztatását. A Szövetség minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál annak érdekében, hogy a döntéshozó szerveket – különösen pályázatok – és a megrendelői körhöz tartozó szakmai szervezeteket tájékoztassa a szakmával szemben támasztható elvárásokról.

A fenti alapelv érvényesülése érdekében

 • gondoskodnak cégüknél arról, hogy megfelelő szakirányú képzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkavállalókat alkalmazzanak,
 • megfelelő körülmények kialakításával biztosítják munkavállalóik folyamatos képzését,
 • olyan megrendelés teljesítését vállalják el, amelynek megvalósításához a megrendelés elvállalásakor már rendelkeznek a megfelelő műszaki színvonalú technológiával és technikával vagy együttműködési – alvállalkozói megállapodás keretében olyan üzleti partnerrel, amelyik képes az elvárásoknak megfelelő minőségű termék előállítására vagy szolgáltatás nyújtására,
 • kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a szakmai tanúsítványoknak,
 • törekednek arra, hogy szakmai teljesítményük hazai és nemzetközi versenyeken is megmérettetésre kerüljön,
 • kiemelten kezelik a környezetvédelmi kérdéseket és a lehetőségeik szerint törekszenek a hulladékok újrahasznosítására.

Felelős piaci magatartás

A felelős piaci magatartásnak meg kell nyilvánulni a versenytársak, az üzleti partnerek és a megrendelők irányába. A tagok elfogadják és támogatják a szabad piaci verseny létezését, az egyéni érdekek olyan mértékű érvényesítését, amely nem sérti mások érdekeit, és amely szem előtt tartja az ágazat egészének és jövőjének az érdekeit is.

A tagok

 • csak a valóságnak megfelelő tájékoztatást, közlést adnak ki magukról vagy termékükről, szolgáltatásaikról,
 • megrendelőiket a megállapodás megkötésekor részletesen tájékoztatják a termék előállításával vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos összes információról,
 • tartózkodnak a versenytársaik jó hírnevének megsértésétől. A jó hírnév sérelmének minősül különösen a versenytárs szakmai felkészültségére, termékeire vagy szolgáltatásaira, illetve üzleti tevékenységére vonatkozó a valóságnak nem megfelelő állítások közlése vagy ezt sugalló magatartás,
 • beszállítóik és egyéb együttműködő partnereik, alvállalkozóik érdekeit is figyelembe véve alakítják tevékenységüket. Különösen vonatkozik ez a fizetési fegyelem betartására és betartatására.
 • működésük során törekednek arra, hogy a szakmai tudást a megrendelők és a partnerek megismerjék, értékeljék és tiszteljék, megteremtve annak a bázisát, hogy a szakterületben hosszú távon megbízzanak,
 • az ügyfél központúság elvének megvalósulása érdekben fokozott figyelmet fordítanak megrendelők észrevételeinek és panaszainak kezelésére,
 • a fizetési határidőket és versenytárgyalás során áraikat a gazdasági ésszerűség, a termék és a vállalati sajátosságok alapján határozzák meg.

Etikai Bizottság etikai feladatai és eljárási szabályok

A Közgyűlés, vagy az Elnökség kérésére a Etikai Bizottság eljárást folytat le a taggal szemben minden olyan etikai vétség ügyében, amely nem minősül jogvitának.

Az Etikai Bizottságot esetileg a bejeléntést követeően az elnökség kéri fel, a szövetségi tagok jóváhagyása mellett a konkrét ügy kivizsgálására. Az ügy kivizsgálásának befejeztével és/vagy a jogorvoslati idő lejártával az Etikai Bizotsság megbízatása lejár. Az elnökség érintettsége esetén az Etikai Bizottságot a Felügyelő Bizottság kéri fel.

A Bizottság három tagból áll, maguk közül választanak elnököt. A bejelentés tartalma alapján lehetséges külső tag felkérése is.

Az Etikai Bizottság határozata ellen a Szövetség elnökségéhez lehet fordulni jogorvoslatért.

A Etikai Bizottság eljárása kérelemre indul. Kérelmet nyújthat be a Szövetség másik tagja

A kérelmet írásban kell benyújtani a bizonyítékokkal együtt. A kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az Etikai Kódex mely rendelkezését sértette meg magatartásával. Amennyiben az Etika Bizottság eljárását az elnökség kezdeményezi, a kérelmet az elnökségi határozat pótolja.

A kérelmet a Szövetség címére (lehet e-mail is) kell megküldeni.

Az Etikai Bizottságot az elnök hívja össze, s a vitás ügyet a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kell tárgyalni. E határidőt az Etikai Bizottság indokolt esetben további 15 nappal meghosszabbíthatja.

A kérelmet és a kapcsolódó iratokat az Etikai Bizottság a kézhezvételtől számított 8 napon belül az ellenérdekű félnek megküldi.

Az Etikai Bizottság ülésére meg kell hívni az érintett felek képviselőit, amennyiben az eljárás az elnökség kezdeményezésére indul, úgy annak képviselőjét. A meghívót úgy kell az érintettekhez eljuttatni, hogy azt az ülés napja előtt legalább nyolc nappal át tudják venni.

Az ülésen a feleknek módot kell adni, hogy álláspontjukat előadhassák, bizonyítékaikat előterjeszthessék.

Amennyiben az ülésen a kérelmező fél képviselője nem jelenik meg, s nem kérte írásban az ülés távollétében való megtartását, úgy az eljárást meg kell szüntetni. Elnökségi határozattal indult eljárásban az Etikai Bizottság az eljárást az érintett felek jelenléte hiányában is lefolytathatja.

Az Etikai Bizottság határozattal dönt, határozatát nem változtathatja meg.

Az Etikai Bizottság a határozatában:

 1. a) megállapíthatja az Etikai Kódexben foglalt rendelkezések megsértését,
 2. b) az elmarasztalt felet felhívhatja magatartásának abbahagyására vagy megfelelő elégtétel adására,
 3. c) kezdeményezheti a sérelmes helyzet megszüntetését, az eredeti állapot visszaállítását,
 4. d) súlyos etikai vétség esetén a Szövetség elnökségénél kezdeményezheti a tag kizárását a Szövetség tagjai közül

Az Etikai Bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Szövetség elnökségéhez fellebbezni. Az elnökség – érintettésge esetén a Felügyelő Bizottság – a fellebbezést a soron következő legközelebbi ülésen köteles megtárgyalni. Ennek során az Etikai Bizottság határozatát helyben hagyhatja vagy megváltoztathatja. Álláspontját minden esetben közölnie kell az Etikai Bizottsággal, valamint az érintett felekkel. Fellebbezés esetében a Felügyelő Bizottsági határozat etikai kérdésben csak Közgyűlési határozattal érvényes elnökségi érintettség esetén.

Az Etikai Bizottság eljárását megindító kérelmet az etikai vétségnek minősülő magatartás észlelésétől számított 60 napon belül, de legkésőbb a magatartás megvalósításától számított 180 napon belül lehet előterjeszteni.

Etikai Kódex kommunikációja

A Szövetség hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhetővé teszi az Etikai Kódex rendelkezéseit. A Szövetség felhasznál minden rendelkezésére álló fórumot az Etikai Kódex rendelkezéseinek mind szélesebb körű nyilvánosságra hozása, valamint népszerűsítése érdekében.

E feladat végrehajtása érdekében a Szövetség – alaptevékenysége részeként- biztosítja a szükséges forrásokat.

Egyéb rendelkezések

Az Etikai Kódex az elfogadásáról szóló közgyűlési határozattal lép hatályba. A Magyar Fényreklámgyártók Szövetségének Etikai Kódexe

Preambulum

A Magyar Fényreklámgyártók Szövetséget (a továbbiakban: Szövetség) a Fővárosi Bíróság ………. számú határozatával 2015. április…… vette nyilvántartásba.

A Szövetség Alapszabálya a szervezet elsődleges céljaként jelölte meg a világító és nem világító reklámokat  gyártó szakma képviselőinek egymáshoz közelebb hozását, szakmai színvonalának fejlesztését Magyarországon, valamint térnyerésének segítését Európában, hogy idővel egyre több magyar gyártású, igényes kivitelű, magas műszaki színvonalú, a vizuális kultúrát magas szinten képviselő, tehát dizájn szempontból értékelhető termék (reklámfelirat/világító tábla) készülhessen úgy a magyar, mind európai piacokra, amelyek nagyobb hatásfokkal érik el a célközönséget , előállításukat, működtetésüket tekintve környezet kímélőek, takarékosak, tartósak, fenntarthatóak.

E feladatok végrehajtásához a Szövetség alapvető etikai értékeket fogalmaz meg és fórumot teremt az alapelvek sérelmének tárgyalásos úton történő megvitatása és helyreállítása érdekében.

Az Etikai Kódex megalkotásának célja, hogy tagjai a tisztességes üzleti magatartás szabályainak megfogalmazásával, elfogadásával és betartásával alakítsák a hazai reklámeszköz gyártás piacát, végső soron az ágazat minden szereplőjére kiterjedő módon befolyásolják annak jelenét és jövőjét.

Személyi és területi hatály

Az Etikai Kódex hatálya kiterjed a Szövetség minden tagjára. Az Etikai Kódex rendelkezései egyaránt érvényesek a Magyarországon és külföldön folytatott üzleti tevékenységre.

Alapelvek

A tagok elfogadják és tiszteletben tartják az Európai Unió alapelveit, kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a verseny szabadsága és tisztasága alapelvének.

A tagok elfogadják és támogatják a jogszerű üzleti magatartás követését, a jogszabályok betartását.

A Szövetség ülései, találkozói és működése politikai és ideológiai vitáktól mentes és pártatlan.

A tagok üzleti tevékenységük során fokozott figyelmet fordítanak az írott és íratlan szakmai-műszaki szabályok és standardok alkalmazására és fejlesztésére.

A tagok felelős piaci magatartást tanúsítanak üzleti kapcsolataik során versenytársaik, beszállító partnereik és megrendelőik irányában mindenkor érvényesítik jelen Kódexben megfogalmazott szabályokat és elvárásokat. A tagok tevékenységük során törekszenek az egyéni és partneri vagy ágazati érdekek összehangolására. Tartózkodnak minden olyan magatartásról, amely a másik fél érdekeinek sérelmével jár vagy veszélyeztetheti az ágazat közép- és hosszú távú jövőjét.

A Kódex rendelkezéseit a tagok nemcsak annak betűje, de szellemisége szerint is betartják.

Verseny tisztasága és szabadsága

Csak az az ágazat képes fenntartható módon fejlődni, amely elismeri és támogatja a piaci szereplők közötti tisztességes versenyt. Bármilyen monopólium vagy erre irányuló törekvés torzítja a verseny szabadságának és tisztaságának alapelvét. Jelen alapelv megvalósulása érdekében a tagok kijelentik, hogy üzleti tevékenységük során betartják a tisztességes verseny írott és íratlan szabályait.

Jogkövető magatartás

Magyarországon minden vállalkozás kötelezettsége a jogszabályok betartása. A jogkövető magatartás alól nem mentesít sem a jogszabályok nem ismerete, sem üzleti érdek. A jogszabályok megsértése nemcsak állami érdeksérelmet jelent, hanem a jogkövető piaci szereplők hátrányos helyzetbe hozásával a verseny tisztaságát és a reklámeszköz gyártás megítélését is veszélyezteti.

A tagok a fentiekre tekintettel vállalják, hogy

 • belső, szervezeti rendelkezéseik és utasításaik megfelelnek a jogszabályok szövegének és szellemiségének,
 • messzemenően betartják a dolgozók alkalmazásával összefüggő jogszabályokat.
 • gondoskodnak róla, hogy minden munkavállalójuk hatályos jogszabálynak megfelelő bérezésben részesüljenek,
 • biztosítják az egészséges munkavégzéshez szükséges munkahelyi körülményeket, betartják a munkavédelmi előírásokat,
 • gondoskodnak a jogszabályokban előírt munkavállalói érdekvédelem biztosításáról. Tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a dolgozói érdekérvényesítés közvetlen vagy közvetett korlátozását, illetve kizárását célozza.
 • pénzügyi tevékenységük során messzemenően jogkövető magatartást folytatnak. Az üzleti morál súlyos sérelmének számít minden olyan döntés, amelynek következtében a cég fennálló tartozásainak rendezése – vagy a rendezésre törekvés – nélkül fejezi be tevékenységét. Majd a megszűntetett cég azonos vagy ahhoz hasonló tulajdonosi köre új cégnév alatt, de azonos tevékenység folytatását határozza el.

Szakmai-műszaki szabályok

A versenyképesség meghatározó eleme a piaci szereplők által felhalmozott tudás, az alkalmazott technológia és technika fejlettségi szintje. További fontos tényező a szakmai standardok betartása és folyamatos fejlesztése.

A fentiek érvényesítése érdekében a Szövetség és a tagjai mindent elkövetnek, hogy csak olyan vállalkozások vegyenek részt a reklámeszköz gyártás üzleti világában, amelyek rendelkeznek a magas színvonalú termékek előállításához vagy szolgáltatások nyújtásához szükséges szellemi és technikai felkészültséggel. Az ágazatot súlyosan sértik az olyan vállalkozások, amelyek nem képesek ezen feltételeknek megfelelni. Önmagában a tevékenységet folytató cég hivatalos nyilvántartásba vétele nem jelenti a feltételeknek való megfelelést.

A Szövetség kiemelt feladatának tekinti az üzleti partnerek képzését, folyamatos tájékoztatását. A Szövetség minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál annak érdekében, hogy a döntéshozó szerveket – különösen pályázatok – és a megrendelői körhöz tartozó szakmai szervezeteket tájékoztassa a szakmával szemben támasztható elvárásokról.

A fenti alapelv érvényesülése érdekében

 • gondoskodnak cégüknél arról, hogy megfelelő szakirányú képzettséggel és gyakorlattal rendelkező munkavállalókat alkalmazzanak,
 • megfelelő körülmények kialakításával biztosítják munkavállalóik folyamatos képzését,
 • olyan megrendelés teljesítését vállalják el, amelynek megvalósításához a megrendelés elvállalásakor már rendelkeznek a megfelelő műszaki színvonalú technológiával és technikával vagy együttműködési – alvállalkozói megállapodás keretében olyan üzleti partnerrel, amelyik képes az elvárásoknak megfelelő minőségű termék előállítására vagy szolgáltatás nyújtására,
 • kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a szakmai tanúsítványoknak,
 • törekednek arra, hogy szakmai teljesítményük hazai és nemzetközi versenyeken is megmérettetésre kerüljön,
 • kiemelten kezelik a környezetvédelmi kérdéseket és a lehetőségeik szerint törekszenek a hulladékok újrahasznosítására.

Felelős piaci magatartás

A felelős piaci magatartásnak meg kell nyilvánulni a versenytársak, az üzleti partnerek és a megrendelők irányába. A tagok elfogadják és támogatják a szabad piaci verseny létezését, az egyéni érdekek olyan mértékű érvényesítését, amely nem sérti mások érdekeit, és amely szem előtt tartja az ágazat egészének és jövőjének az érdekeit is.

A tagok

 • csak a valóságnak megfelelő tájékoztatást, közlést adnak ki magukról vagy termékükről, szolgáltatásaikról,
 • megrendelőiket a megállapodás megkötésekor részletesen tájékoztatják a termék előállításával vagy a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos összes információról,
 • tartózkodnak a versenytársaik jó hírnevének megsértésétől. A jó hírnév sérelmének minősül különösen a versenytárs szakmai felkészültségére, termékeire vagy szolgáltatásaira, illetve üzleti tevékenységére vonatkozó a valóságnak nem megfelelő állítások közlése vagy ezt sugalló magatartás,
 • beszállítóik és egyéb együttműködő partnereik, alvállalkozóik érdekeit is figyelembe véve alakítják tevékenységüket. Különösen vonatkozik ez a fizetési fegyelem betartására és betartatására.
 • működésük során törekednek arra, hogy a szakmai tudást a megrendelők és a partnerek megismerjék, értékeljék és tiszteljék, megteremtve annak a bázisát, hogy a szakterületben hosszú távon megbízzanak,
 • az ügyfél központúság elvének megvalósulása érdekben fokozott figyelmet fordítanak megrendelők észrevételeinek és panaszainak kezelésére,
 • a fizetési határidőket és versenytárgyalás során áraikat a gazdasági ésszerűség, a termék és a vállalati sajátosságok alapján határozzák meg.

Etikai Bizottság etikai feladatai és eljárási szabályok

A Közgyűlés, vagy az Elnökség kérésére a Etikai Bizottság eljárást folytat le a taggal szemben minden olyan etikai vétség ügyében, amely nem minősül jogvitának.

Az Etikai Bizottságot esetileg a bejeléntést követeően az elnökség kéri fel, a szövetségi tagok jóváhagyása mellett a konkrét ügy kivizsgálására. Az ügy kivizsgálásának befejeztével és/vagy a jogorvoslati idő lejártával az Etikai Bizotsság megbízatása lejár. Az elnökség érintettsége esetén az Etikai Bizottságot a Felügyelő Bizottság kéri fel.

A Bizottság három tagból áll, maguk közül választanak elnököt. A bejelentés tartalma alapján lehetséges külső tag felkérése is.

Az Etikai Bizottság határozata ellen a Szövetség elnökségéhez lehet fordulni jogorvoslatért.

A Etikai Bizottság eljárása kérelemre indul. Kérelmet nyújthat be a Szövetség másik tagja

A kérelmet írásban kell benyújtani a bizonyítékokkal együtt. A kérelemben pontosan meg kell jelölni, hogy az Etikai Kódex mely rendelkezését sértette meg magatartásával. Amennyiben az Etika Bizottság eljárását az elnökség kezdeményezi, a kérelmet az elnökségi határozat pótolja.

A kérelmet a Szövetség címére (lehet e-mail is) kell megküldeni.

Az Etikai Bizottságot az elnök hívja össze, s a vitás ügyet a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül kell tárgyalni. E határidőt az Etikai Bizottság indokolt esetben további 15 nappal meghosszabbíthatja.

A kérelmet és a kapcsolódó iratokat az Etikai Bizottság a kézhezvételtől számított 8 napon belül az ellenérdekű félnek megküldi.

Az Etikai Bizottság ülésére meg kell hívni az érintett felek képviselőit, amennyiben az eljárás az elnökség kezdeményezésére indul, úgy annak képviselőjét. A meghívót úgy kell az érintettekhez eljuttatni, hogy azt az ülés napja előtt legalább nyolc nappal át tudják venni.

Az ülésen a feleknek módot kell adni, hogy álláspontjukat előadhassák, bizonyítékaikat előterjeszthessék.

Amennyiben az ülésen a kérelmező fél képviselője nem jelenik meg, s nem kérte írásban az ülés távollétében való megtartását, úgy az eljárást meg kell szüntetni. Elnökségi határozattal indult eljárásban az Etikai Bizottság az eljárást az érintett felek jelenléte hiányában is lefolytathatja.

Az Etikai Bizottság határozattal dönt, határozatát nem változtathatja meg.

Az Etikai Bizottság a határozatában:

 1. a) megállapíthatja az Etikai Kódexben foglalt rendelkezések megsértését,
 2. b) az elmarasztalt felet felhívhatja magatartásának abbahagyására vagy megfelelő elégtétel adására,
 3. c) kezdeményezheti a sérelmes helyzet megszüntetését, az eredeti állapot visszaállítását,
 4. d) súlyos etikai vétség esetén a Szövetség elnökségénél kezdeményezheti a tag kizárását a Szövetség tagjai közül

Az Etikai Bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Szövetség elnökségéhez fellebbezni. Az elnökség – érintettésge esetén a Felügyelő Bizottság – a fellebbezést a soron következő legközelebbi ülésen köteles megtárgyalni. Ennek során az Etikai Bizottság határozatát helyben hagyhatja vagy megváltoztathatja. Álláspontját minden esetben közölnie kell az Etikai Bizottsággal, valamint az érintett felekkel. Fellebbezés esetében a Felügyelő Bizottsági határozat etikai kérdésben csak Közgyűlési határozattal érvényes elnökségi érintettség esetén.

Az Etikai Bizottság eljárását megindító kérelmet az etikai vétségnek minősülő magatartás észlelésétől számított 60 napon belül, de legkésőbb a magatartás megvalósításától számított 180 napon belül lehet előterjeszteni.

Etikai Kódex kommunikációja

A Szövetség hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhetővé teszi az Etikai Kódex rendelkezéseit. A Szövetség felhasznál minden rendelkezésére álló fórumot az Etikai Kódex rendelkezéseinek mind szélesebb körű nyilvánosságra hozása, valamint népszerűsítése érdekében.

E feladat végrehajtása érdekében a Szövetség – alaptevékenysége részeként- biztosítja a szükséges forrásokat.

Egyéb rendelkezések

Az Etikai Kódex az elfogadásáról szóló közgyűlési határozattal lép hatályba.